logo-1_resizeStowarzyszenie Pomocy Szansa powstało w grudniu 1999 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych, terapeutów i innych zainteresowanych  pomaganiem  i rozwojem społeczności lokalnej.

Celem Stowarzyszenia jest

 1. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych również aktywnego godnego uczestnictwa ich w: kulturze, sporcie, edukacji,  w życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom.
 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukacje, oświatę, sztukę i działalność, kulturalną.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów.

W okresie grudzień 1999 a październik 2003 roku Stowarzyszenie swoja działalność opierało na wyłącznej pracy członków Stowarzyszenia oraz ludzi dobrej woli chcących pomóc osobom niepełnosprawnych oraz wesprzeć działalność samego Stowarzyszenia. W listopadzie 2003 roku Stowarzyszenie zatrudniło pierwszych pracowników, rok 2016  to już ponad 120 pracowników w tym 33 niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi obecnie 7 ośrodków dla osób niepełnosprawnych (na terenie woj. małopolskiego 2 – Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej Podlesice) , w woj. podlaskim 5 tj. Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Raciborach Starych, WTZ Nr 3 w Dołubowie, Ośrodek Rehabilitacyno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dąbrowie Moczydłach (docelowo Kostry Noski), Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu i Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Wyliny Ruś ).

Stowarzyszenie Pomocy Szansa posiada ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz lokalnej społeczności. W tym okresie zrealizowało 47 projektów, z tego 41 w ścisłej współpracy z samorządem szczebla: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W wielu wypadkach było inicjatorem rozwoju szeroko rozumianego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych np. powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach czy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Często były to pierwsze działania skierowane dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenach wiejskich.

Z uwagi na specyfikę grupy docelowej, dużą wagę przywiązujemy na nawiązywanie bliskiej współpracy naszych podopiecznych ze środowiskiem lokalnym poprzez realizację wielu działań i projektów.

Czym są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dołubowie?

fb-5981

Warsztaty Terapii Zajęciowej (dalej WTZ) prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa są samodzielną pod względem organizacyjnym i finansowym jednostką, nie posiadającą osobowości prawnej. WTZ w Dołubowie powstał w 2009 roku i działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej […], rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, oraz umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Szansa a Starostą Powiatu Siemiatyckiego.

Warsztaty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z wyłączeniem jednego miesiąca letniego przypadającego na przerwę wakacyjną. Do WTZ uczęszczają osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z odpowiednimi wskazania do terapii zajęciowej.

Celem Warsztatów prowadzonych przez SPS jest:

 1. Aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Powyższe cele realizowane są przez:

 1. Ogólne usprawnianie;
 2.  Kształtowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia,
 3. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach itp.,
 4. Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 5. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, w tym również szkolenia zawodowego.

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie uczęszcza 45 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w pięciu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje  instruktor. Uczestnicy sami wybierają daną pracownię w zależności od własnych zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Rehabilitacja zawodowa ma na celu wyposażyć uczestnika w takie umiejętności, które będzie mógł on wykorzystywać w trakcie podjętej pracy zawodowej. Chodzi tu o takie umiejętności jak: współpraca w grupie, poprawna komunikacja interpersonalna, rozumienie i przestrzeganie regulaminów, w tym znajomość praw i obowiązków pracowniczych, utrzymanie czystości własnego stanowiska pracy, znajomość przepisów bhp, wykonywanie poleceń oraz przyjmowanie konstruktywnej krytyki instruktorów itp. Natomiast rehabilitacja społeczna to szeroko pojęty trening kompetencji społecznych, który polega między innymi na: kształtowaniu umiejętności; komunikacyjnych i harmonijnego współżycia w grupie;  odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie; – dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce   rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych; stosowania zwrotów grzecznościowych zależnych od miejsca i okoliczności.

Obecnie w WTZ Dołubowie funkcjonuje pięć pracowni:

 • Pracownia gospodarstwa domowego
 • Pracownia ogrodnicza
 • Pracownia plastyczna
 • Pracownia rękodzieła artystyczna
 • Pracownia poligraficzno – multimedialna

To właśnie grupa zapalonych instruktorów i uczestnicy realizuje mnóstwo dodatkowych działań, w tym jest inicjatorem projektu „Dołubowskie manewry historyczne”.

 

Zapraszamy na nasza stronę internetową: http://www.spszansa.pl/

oraz Facebook https://www.facebook.com/spszansa/

 

 

Ustawienia dostępności